ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ.

2014-04-02 17:29

Μοιράζουν μικροέργα σε χωριά και χρήματα σε συλλόγους 50 μέρες πριν τις εκλογές!2 Απρ 14:11   

Στις 2 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για 33 θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι 50 ημέρες πριν από τις εκλογές η Δημοτική Αρχή αποφασίζει για «μικροέργα» στα χωριά του Δήμου αλλά και για επιχορηγήσεις συλλόγων…

Τα θέματα είναι τα εξής:

1ο Περί κανονισμού Λαϊκής Αγοράς Σπάρτης
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Ιωάννης Καρμοίρης

2ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Αποκατάσταση εξωτερικής περίφραξης Δημοτικού σχολείου Σελλασίας», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.
Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και η κ.Ευγενία Σοφού-Παπαστάθη

3ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Διαμόρφωση χώρου έναντι οικίας Μαχαίρα στην τ.κ. Χρυσάφων Δ.Ε. Θεραπνών», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

4ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων τ.κ. Χρυσάφων», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

5ο Περί έγκρισης της υπ’ αριθ.14/2014 μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φάριδος» - έγκρισης δαπάνης - καθορισμός τρόπου εκτέλεσης 
Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Παναγιώτης Χριστοφιλάκος

6ο Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης γέφυρας Μονεμβάσιας», αναδόχου Κ/Ξ Στ.Θεοδωρόπουλου – Π.Παπαποστόλου
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

7ο Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση περιοχής κολυμβητηρίου Δήμου Σπάρτης», αναδόχου «ΠΟΛΥΕΡΓΟΝ» Χ.Λεοντάκης – Χ.Κυριαζίδης & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

8ο Περί έγκρισης οριστικής μελέτης (στατική) με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης πλατείας Λογγανίκου»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

9ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Ανάπλαση δημοτικού χώρου τ.κ. Μαγούλας», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.
Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Χρήστος Μπουγάδης

10ο Περί Χορήγηση - Ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής Αγοράς 1ου εξαμήνου  2014
Εισηγητής ο κ.Ιωάννης Καρμοίρης

11ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «προμήθεια συναγερμών δημοτικών κτιρίων
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

12ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «αποπεράτωση Δημαρχείου Μυστρά και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» αναδόχου Σωτηράκου Πολυζώη.
Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Χρήστος Μπουγάδης

13ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Κατασκευή αγωγών όμβριων υδάτων τ.κ. Αγίου Κωνσταντίνου», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.
Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

14ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Αποκατάσταση υδραυλάκων τ.κ. Μαγούλας», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.
Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Χρήστος Μπουγάδης

15ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «οδοποιία και τεχνικά έργα στις τ.κ. Χρυσάφων και Κεφαλά της Δ.Ε. Θεραπνών», αναδόχου Παπαδημητρόπουλου Δημητρίου
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

16ο Περί έγκρισης 1ου συγκριτικού πίνακα για τη σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – ΣΧΟΟΑΠ – ΔΗΜΟΥ ΜΥΣΤΡΑ».
Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Χρήστος Μπουγάδης

17ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

18ο Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα ποταμών και χειμάρρων Δήμου Σπάρτης» αναδόχου Καραγκιουλέ Βασιλείου
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

19ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Κατασκευή τσιμενταυλάκων τ.κ. Αγίας Ειρήνης και Αγίου Ιωάννη», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.
Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Χρήστος Μπουγάδης

20ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Κατασκευή σταμπωτού τ.κ. Βουτιάνων και Θεολόγου», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.
Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και η κ.Ευγενία Σοφού-Παπαστάθη

21ο Περί έγκρισης διενέργειας με την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2014
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

22ο Περί επιχορήγησης συλλόγων - σωματείων
Εισηγητής ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης

23ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

24ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «οδοποιία και τεχνικά έργα Δ.Ε. Μυστρά», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

25ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση οδού Λεωνίδου», αναδόχου Σπ.Καραβέλας ΑΤΕ 
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

26ο Περί έγκρισης – δέσμευσης πίστωσης για σχεδιασμό-αναβάθμιση της τουριστικής ιστοσελίδας του Δήμου Σπάρτης
Εισηγητής ο κ.Δημήτριος Αρβανίτης

27ο Περί έγκρισης – δέσμευσης πίστωσης για διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σπάρτης στο περιοδικό «Ελληνικό Πανόραμα»
Εισηγητής ο κ.Δημήτριος Αρβανίτης

28ο Περί έγκρισης – δέσμευσης πίστωσης για διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σπάρτης στον τουριστικό οδηγό «WHO IS WHO»
Εισηγητής ο κ.Δημήτριος Αρβανίτης

29ο Περί έγκρισης – δέσμευσης πίστωσης για δημιουργία βάσης δεδομένων Μ.Μ.Ε. – σχεδιασμός NEWSLETTER
Εισηγητής ο κ.Δημήτριος Αρβανίτης

30ο Περί έγκρισης – δέσμευσης πίστωσης για πραγματοποίηση ενημερωτικής ημερίδας του Δήμου Σπάρτης με θέμα “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ”
Εισηγητής ο κ.Δημήτριος Αρβανίτης

31ο Περί έγκρισης – δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια τουριστικού οδηγού του Δήμου Σπάρτης
Εισηγητής ο κ.Δημήτριος Αρβανίτης

32ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

33ο Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παρορείου στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου τ.κ. Παρορείου
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

 

ΠΗΓΗ : WWW.NOTOSPRESS.GR